Weekend z Natalią Gomez 6-7.09.2019 Konieczność rezerwacji miejsca!

Nauczycielka jogi z Argentyny, już po raz drugi w Domu Kultury Jogi, w ramach swojej podróży po Europie.

„Od 2010 roku uczę jogi klasycznej, Hatha Vinyasa Yoga, Jivamukti, Yin Yoga, Yama, Niyama, asany, Pranayama, medytacji oraz jak prowadzić proste i szczęśliwe życie.
Od 20 lat zajmuję się tańcem i poszukiwaniem duchowym. Ćwiczę, jak być kochającym, wysoce zdyscyplinowanym i zaangażowanym Duchem, gdy przychodzę do „Pracy”, która jest jednocześnie moją największą Pasją.
Natalia

Piątek 6.09
18.00 (1,5h) - Jivamukti Joga - styl stworzony przez Davida Life i Sharon Gannon w 1984 roku.
Zajęcia w stylu Jivamukti zawierają dynamiczną sekwencję Vinyasa, postawy stojące i siedzące, skręty, asany odwrócone, ćwiczenia oddechowe i głęboki relaks. Sekwencje są praktykowane przy muzyce ze wszystkich tradycji.

20:00 (1,5h) - Yin Joga z Medytacją - praktyka łagodnych i długich w czasie trwania pozycji, Poprzez przepływ energii (Qi) przez kanały energetyczne (meridiany) budzimy charakter yin naszego fizycznego, emocjonalnego i duchowego Ja, równoważąc tym samym energetyczny styl Yang.

Sobota 7.09
9.30 (1,5h) - Vinyasa Joga - kluczem do praktyki Jogi Vinyasa jest oddech. Oddech daje nam siłę i stabilność, a także zawsze wskazuje nasz własny czas / ścieżkę. Kiedy tracimy oddech, ciało potrzebuje przerwy. Jeśli uda nam się utrzymać stały oddech (optymalnie ujjayii pranayama), niezależnie od tego, jaką pozycję przyjmujemy, mamy szansę na medytacyjną lub bardzo radosną praktykę.
Sekwencje, których uczę na tych zajęciach, oparte są na moich osobistych doświadczeniach jako studenta i mojej różnorodnej edukacji w różnych tradycjach.

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Koszt:
1 zajęcia 70zł / 60zł dla posiadaczy ważnego karnetu DKJ
2 zajęcia po 60zł / 50zł dla posiadaczy ważnego karnetu DKJ
3 zajęcia po 50zł / 40zł dla posiadaczy ważnego karnetu DKJ

Przy rezerwacji miejsc do 30 lipca 2019 otrzymujesz 10% zniżki.
Rezerwacji dokonujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Potwierdzeniem rezerwacji jest bezzwrotna zapłata za wybraną ilość zajęć.
Ilość miejsc ograniczona.

Dane kontaktowe:
Dom Kultury Jogi Julia Durkiewicz
tel: 502 755 650 e-mail: kontakt@domkulturyjogi.pl
Nr konta PKO BP S.A. 85 1020 4027 0000 1902 1328 6101

Serdecznie zapraszamy!

Yoga teacher from Argentina, for the second time at Dom Kultury Jogi, while her European travel.
"Since 2010 I have been teaching classical Hatha Vinyasa Yoga,Jivamukti and Yin Yoga.
Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Meditation, and how to lead a simple and happy life.
For 20 years I have been dealing with dance and spiritual search. I practice how to be loving, highly disciplined and committed to the Spirit when it comes to "work" which is also my greatest passion. "
Natalia

Friday 6.09
18.00 (1,5h) - Jivamukti Yoga - created by David Life and Sharon Gannon in 1984.
Classes in the style of Jivamukti include a dynamic Vinyasa sequence, standing and sitting postures, twists, reversed asanas, breathing exercises and deep relaxation. Sequences are practiced with music from all traditions.

20:00 (1,5h) - Yin Yoga with Meditation - the practice of gentle and long positions, through the flow of energy (Qi) through energy channels (meridians), awaken the character of our physical, emotional and spiritual self, thus balancing the energetic style of Yang.


Saturday 7.09
9.30 (1,5h) - Vinyasa Yoga - the key to Vinyasa Yoga practice is breathing. Breath gives us strength and stability, and always shows us our own time / path. When we lose our breath, the body needs a break. If we can maintain a steady breath (optimally ujjayii pranayama), no matter what position we take, we have a chance for meditative or very joyful practice.
The sequences I teach in these classes are based on my personal experiences as a student and my diverse education in different traditions.

Classes will be held in English.

Costs:
1 unit: PLN 70, / PLN 60,- for DKJ member card owners
2 units: PLN 60,- each / PLN 50,- for DKJ member card owners
3 units: PLN 50,- each / PLN 40,- for DKJ member card owners
Early Bird price until 30 July 10% discount.
Reservation: in person at DKJ, by phone call or by e-mail.
Booking confirmation is non-repayable payment for chosen classes. Number of participants limited.

Contact: Dom Kultury Jogi Julia Durkiewicz
mobile: 502 755 650 e-mail: kontakt@domkulturyjogi.pl
account number PKO BP S.A. 85 1020 4027 0000 1902 1328 6101
See you on the mat!